• سه‌شنبه 7 نوامبر 2017 - 9:38
    به راستی اگر بستر و امکانات برای انتخاب شهروندان نمونه فراهم بود، می توان با قاطعیت این ایلامی فرهیخته را به عنوان یک شهروند نمونه معرفی کرد. شکی نیست این فرد یک شهروند توسعه یافته و آگاه به حقوق شهروندی است.